• Nghị quyết 49/2020/NQ-HĐND

  Về việc kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020 sang năm 2021 và lùi thời gian ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên của ngân sách địa phương sang năm 2021 để áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách mới

  02/10/2020

  13/10/2020

 • Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND

  Về việc giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định và quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương do cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Yên Bái

  04/07/2020

  14/07/2020

 • Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND

  Về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng

  04/07/2020

  14/07/2020

 • Nghị quyết 19/2020/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định nội dung chi và mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Yên Bái

  04/07/2020

  14/07/2020

 • Nghị quyết 23/2020/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức chi đối với một số nội dung: đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện; quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi ban hành kèm theo Nghị quyết số 38/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái

  04/07/2020

  14/07/2020

 • Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND

  Về việc ban hành một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

  04/07/2020

  14/07/2020

 • Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND

  Thông qua Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái

  14/04/2020

  24/04/2020

 • Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND

  Ban hành một số chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid-19

  14/04/2020

  14/04/2020

 • Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND

  Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái

  14/04/2020

  24/04/2020

 • Nghị quyết 40/2019/NQ-HĐND

  Thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Yên Bái

  29/11/2019

  10/12/2019

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.