Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Kế hoạch kiểm toán bổ sung năm 2009

 ____________________

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại Công văn số 2083/DKVN-TCKT ngày 27/3/2009;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch Kiểm toán bổ sung năm 2009 của Kiểm toán Nhà nước, cụ thể: Kiểm toán Dự án Nhà máy Nhiệt điện Cà Mau 1 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Trưởng Ban quản lý Dự án Khí – Điện - Đạm Cà Mau, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được kiểm toán, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành V và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Kiểm toán Nhà nước

Tổng Kiểm toán Nhà nước

(Đã ký)

 

Vương Đình Huệ