• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 22/05/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 19/03/2024
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Số: 02/2009/QĐ-KTNN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 4 năm 2009

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế soạn thảo , thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán Nhà nước

______________________________________________________________

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-KTNN ngày 15/2/2008 của Tổng Kiểm toán Nhà nước:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:

“Điều 4. Thẩm quyền ban hành và hình thức văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán Nhà nước

Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành quyết định để quy định, hướng dẫn các chuẩn mực kiểm toán nhà nước; quy định cụ thể quy trình kiểm toán, hồ sơ kiểm toán.”

2. Bổ sung khoản 3 Điều 5 như sau:

“3.Văn bản quy phạm pháp luật do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ hoặc bãi bỏ bằng chính văn bản quy phạm pháp luật của Tổng Kiểm toán Nhà nước hoặc bị đình chỉ việc thi hành, huỷ bỏ, bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tổng Kiểm toán Nhà nước có thể ban hành một văn bản quy phạm pháp luật để đồng thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ, bãi bỏ nội dung trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác do mình ban hành.”

3. Bổ sung khoản 6 Điều 16 như sau:

“6. Dự thảo quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước được đăng trên trang thông tin điện tử của Kiểm toán Nhà nước trong thời gian ít nhất 60 ngày để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến”.

4. Sửa đổi khoản 1 Điều 25 như sau:

“1. Đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, trình Tổng Kiểm toán Nhà nước ký ban hành.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tổng Kiểm toán Nhà nước

(Đã ký)

 

Vương Đình Huệ

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.