• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 05/08/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 12/05/2012
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Số: 01/2011/QĐ-KTNN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán ban hành kèm theo

Quyết định số 02/2007/QĐ-KTNN ngày 26/06/2007  của Tổng Kiểm toán Nhà nước

_____________________________

 

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán Nhà nước;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 06/2010/QĐ-KTNN ngày 09/11/2010 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Hệ thống chuẩn mực Kiểm toán Nhà nước;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thay thế mẫu biểu các Biên bản kiểm toán ban hành kèm Quyết định số 02/2007/QĐ-KTNN ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán bằng mẫu biểu các Báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán như sau:

- Thay Mẫu số 01/BBKT-NSBN bằng Mẫu số 01/BCKT-TKT-NSBN;

- Thay Mẫu số 02/BBKT-NSBN bằng Mẫu số 02/BCKT-TKT-NSBN;

- Thay Mẫu số 03/BBKT-NSBN bằng Mẫu số 03/BCKT-TKT-NSBN;

- Thay Mẫu số 01/BBKT-NSĐP bằng Mẫu số 01/BCKT-TKT-NSĐP;

- Thay Mẫu số 02/BBKT-NSĐP bằng Mẫu số 02/BCKT-TKT-NSĐP;

- Thay Mẫu số 03/BBKT-NSĐP bằng Mẫu số 03/BCKT-TKT-NSĐP;

- Thay Mẫu số 04/BBKT-NSĐP bằng Mẫu số 04/BCKT-TKT-NSĐP;

- Thay Mẫu số 05/BBKT-NSĐP bằng Mẫu số 05/BCKT-TKT-NSĐP;

- Thay Mẫu số 01/BBKT-ĐTDA bằng Mẫu số 01/BCKT-TKT-ĐTDA;

- Thay Mẫu số 01/BBKT-CTMT bằng Mẫu số 01/BCKT-TKT-CTMT;

- Thay Mẫu số 01/BBKT-DNNN bằng Mẫu số 01/BCKT-TKT-DNNN;

- Thay Mẫu số 01/BBKT-TCNH bằng Mẫu số 01/BCKT-TKT-TCNH;

- Thay Mẫu số 01/BBKT-CNI bằng Mẫu số 01/BCKT-TKT-QPAN&TCĐ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước, Trưởng đoàn kiểm toán, các thành viên đoàn kiểm toán và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tổng Kiểm toán Nhà nước

(Đã ký)

 

Vương Đình Huệ

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.