Lên đầu trang

Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư bị chấm dứt hoạt động

Các trường hợp nào thì chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư bị chấm dứt hoạt động?

Gửi bởi:

Trả lời có tính chất tham khảo

Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau đây:
- Tổ chức hành nghề luật sư đã thành lập chi nhánh chấm dứt hoạt động.
- Theo quyết định của tổ chức hành nghề luật sư đã thành lập chi nhánh.
- Bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh.

Trả lời bởi: ;#;#