Lên đầu trang

Cấp Giấy phép thành lập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài

Thủ tục cấp Giấy phép thành lập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài được quy định như thế nào?

Gửi bởi:

Trả lời có tính chất tham khảo

1. Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài phải có hồ sơ thành lập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam gửi Bộ Tư pháp. Trong thời hạn sáu mươi ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và lệ phí, Bộ Tư pháp xem xét cấp Giấy phép thành lập chi nhánh; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản.
Giấy phép thành lập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hồ sơ thành lập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài gồm có:
- Đơn đề nghị thành lập chi nhánh.
- Bản sao giấy tờ chứng minh việc thành lập hợp pháp của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp.
- Bản giới thiệu về hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài.
- Danh sách luật sư nước ngoài dự kiến làm việc tại chi nhánh.
- Quyết định cử luật sư làm Trưởng chi nhánh.

Trả lời bởi: ;#;#