Lên đầu trang

Thành lập công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

Xin cho biết về thủ tục thành lập công ty luật nước ngoài tại Việt Nam?

Gửi bởi:

Trả lời có tính chất tham khảo

1. Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài phải có hồ sơ thành lập công ty luật nước ngoài gửi Bộ Tư pháp. Trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và lệ phí, Bộ Tư pháp xem xét cấp Giấy phép thành lập công ty luật nước ngoài; trường hợp từ chối có thông báo bằng văn bản.
Giấy phép thành lập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hồ sơ thành lập công ty luật nước ngoài gồm có:
- Đơn đề nghị thành lập công ty luật nước ngoài.
- Bản sao giấy tờ chứng minh việc thành lập hợp pháp của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp; bản sao Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam đối với hình thức liên doanh.
- Bản giới thiệu về hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài; bản giới thiệu về hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam đối với hình thức liên doanh.
- Danh sách luật sư nước ngoài dự kiến làm việc tại công ty; danh sách luật sư Việt Nam dự kiến làm việc tại công ty kèm theo bản sao Thẻ luật sư.
- Dự thảo Điều lệ công ty luật nước ngoài; hợp đồng liên doanh đối với hình thức liên doanh.
3. Điều lệ công ty luật nước ngoài gồm những nội dung chính sau đây:
- Tên, địa chỉ trụ sở, chi nhánh; tên, địa chỉ, người đại diện có thẩm quyền của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài.
- Lĩnh vực hành nghề của công ty luật nước ngoài.
- Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và quan hệ của luật sư thành viên công ty luật nước ngoài.
- Cơ cấu tổ chức, quản lý của công ty luật nước ngoài.
- Người đại diện theo pháp luật của công ty luật nước ngoài.
- Thời hạn hoạt động, điều kiện chấm dứt hoạt động của công ty luật nước ngoài.
- Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty luật nước ngoài.

Trả lời bởi: ;#;#