Lên đầu trang

Hợp nhất Văn phòng công chứng

Trong thời gian làm thủ tục hợp nhất, các Văn phòng công chứng có phải chấm dứt hoạt động cho đến khi Văn phòng công chứng hợp nhất được cấp phép hoạt động không?

Gửi bởi:

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định tại khoản 5 Điều 13 Nghị định số 29/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng thì trong thời gian làm thủ tục hợp nhất, các Văn phòng công chứng được hợp nhất tiếp tục hoạt động cho đến khi Văn phòng công chứng hợp nhất được Sở Tư pháp cấp giấy đăng ký hoạt động.
 

Trả lời bởi: ;#;#