Lên đầu trang

Thẩm quyền bổ nhiệm giám định viên tư pháp ở cấp tỉnh?

Xin cho biết thẩm quyền bổ nhiệm giám định viên tư pháp ở cấp tỉnh?

Gửi bởi:

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định tại Điều 9 Luật Giám định tư pháp thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) có thẩm quyền bổ nhiệm giám định viên tư pháp ở địa phương.
 
 

Trả lời bởi: ;#;#