Lên đầu trang

Thời hạn giải quyết hồ sơ công nhận kết quả bầu hòa giải viên

Thời hạn giải quyết hồ sơ công nhận kết quả bầu hòa giải viên được quy định như thế nào?

Gửi bởi:

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo điểm a khoản 3 Điều 12 Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT-CP-UBTƯMTTQVN hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được danh sách người được đề nghị công nhận hòa giải viên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định.

Trả lời bởi: ;#;#