Lên đầu trang

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người đã chết

Em của tôi đã mất, nay liên quan đến việc phân chia di sản thừa kế của gia đình cần phải có giấy xác nhận việc em tôi còn độc thân. Vậy UBND cấp xã có thẩm quyền cấp giấy này cho em tôi không?

Gửi bởi:

Trả lời có tính chất tham khảo

Luật hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành không quy định về việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người chết. Theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 04/2020/TT-BTP, thì người có yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Em của anh/chị là người duy nhất có quyền yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho bản thân, nay đã chết nên các yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho em của anh (chị) không có cơ sở để giải quyết.

Trả lời bởi: ;#;#