Lên đầu trang

Trình tự chứng thực chữ ký người dịch

Trình tự chứng thực chữ ký người dịch được thực hiện như thế nào?

Phòng Tư pháp có thẩm quyền chứng thực những loại hợp đồng, giao dịch nào?

Phòng Tư pháp có thẩm quyền chứng thực những loại hợp đồng, giao dịch nào?

UBND cấp xã có thẩm quyền chứng thực những loại hợp đồng, giao dịch nào?

UBND cấp xã có thẩm quyền chứng thực những loại hợp đồng, giao dịch nào? 

Việc chứng thực hợp đồng, giao dịch có bắt buộc phải thực hiện tại trụ sở của cơ quan có thẩm quyền chứng thực không?

Việc chứng thực hợp đồng, giao dịch có bắt buộc phải thực hiện tại trụ sở của cơ quan có thẩm quyền chứng thực không? 

Hợp đồng, giao dịch bằng tiếng nước ngoài có được chứng thực không?

Hợp đồng, giao dịch bằng tiếng nước ngoài có được chứng thực không?

Hồ sơ yêu cầu chứng thực hợp đồng, giao dịch gồm những loại giấy tờ nào?

Hồ sơ yêu cầu chứng thực hợp đồng, giao dịch gồm những loại giấy tờ nào? 

Người thực hiện chứng thực có trách nhiệm soạn thảo hợp đồng, giao dịch theo yêu cầu của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch không?

Người thực hiện chứng thực có trách nhiệm soạn thảo hợp đồng, giao dịch theo yêu cầu của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch không?

Trình tự thực hiện chứng thực hợp đồng giao dịch

Trình tự thực hiện chứng thực hợp đồng giao dịch được thực hiện như thế nào? 

Hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam bao gồm những giấy tờ gì?

Để được nhập quốc tịch Việt Nam thì hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam phải bao gồm những giấy tờ gì?

Giấy tờ gì chứng minh trình độ tiếng Việt đủ để hòa nhập vào cộng đồng Việt Nam

Người nước ngoài khi nộp hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam phải có giấy tờ gì để chứng minh trình độ tiếng Việt đủ để hòa nhập vào cộng đồng Việt Nam?