• Thông tư 119/2020/TT-BTC

  Quy định hoạt động đăng ký, ưu ký, bù trừ và thanh toán gỉao dịch chứng khoán

  31/12/2020

  15/02/2021

 • Thông tư 116/2020/TT-BTC

  Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số đỉều của Luật Chứng khoán

  31/12/2020

  15/02/2021

 • Thông tư 122/2020/TT-BTC

  Hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế

  31/12/2020

  15/02/2021

 • Thông tư 117/2020/TT-BTC

  Quy định phương pháp tính khoản thu trái pháp luật, số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán

  31/12/2020

  15/02/2021

 • Thông tư 118/2020/TT-BTC

  Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng

  31/12/2020

  15/02/2021

 • Thông tư 120/2020/TT-BTC

  Quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán

  31/12/2020

  15/02/2021

 • Nghị định 155/2020/NĐ-CP

  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán

  31/12/2020

  01/01/2021

 • Nghị định 158/2020/NĐ-CP

  Về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

  31/12/2020

  01/01/2021

 • Nghị định 153/2020/NĐ-CP

  Quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế

  31/12/2020

  01/01/2021

  Hết hiệu lực một phần

 • Nghị định 156/2020/NĐ-CP

  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

  31/12/2020

  01/01/2021

  Hết hiệu lực một phần

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.