• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 25/04/1965
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/1982
Lịch sử hiệu lực: Luật 45/LCT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
10/04/1965 Văn bản được ban hành 45/LCT
25/04/1965 Văn bản có hiệu lực 45/LCT
01/01/1982 Văn bản hết hiệu lực 45/LCT
10/01/1982 Bị thay thế Không số
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.