Sign In

NGHỊ  QUYẾT

CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ,

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hoà,

Theo đề nghị của Hội đồng Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

Phê chuẩn Hiệp định lãnh sự đã được ký kết ngày 7 tháng 7 năm 1970 giữa Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà và Chính phủ nước Cộng hoà nhân dân Mông Cổ./.

Hoàng Văn Hoan

(Đã ký)

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Phó Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội

(Đã ký)

 

Hoàng Văn Hoan