Sign In

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN

Về việc bãi bỏ một số quy định về thủ tục trong hồ sơ xin

cấp giấy phép để thực hiện thủ tục một cửa

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN

Căn cứ Nghị định số 63/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa - Thông tin;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 1 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Cục trưởng Cục Báo chí,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số quy định về thủ tục trong hồ sơ xin cấp giấy phép để thực hiện thủ tục một cửa tại Bộ Văn hóa - Thông tin như sau:

1. Bãi bỏ quy định cơ quan, tổ chức nước ngoài và Văn phòng thường trú của các hãng thông tấn báo chí nước ngoài tại Việt Nam nộp văn bản xác nhận và đề nghị của Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hồ sơ xin giấy phép thu chương trình truyền hình của nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) quy định tại khoản 1 Điều 1 Quy chế cấp giấy phép, thanh tra kiểm tra, xử lý vi phạm việc thu chương trình truyền hình nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 18/2002/QĐ-BVHTT ngày 29/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin.

2. Bãi bỏ quy định các cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế, tổ chức liên Chính phủ, phi Chính phủ, các hãng thông tấn báo chí nước ngoài và người đứng đầu những cơ quan này nộp văn bản chấp thuận của Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong điều kiện cấp giấy phép và hồ sơ xin cấp giấy phép cung cấp thông tin trên Internet quy định tại khoản 2 Điều 6 và điểm a khoản 2 Điều 7 Quy chế quản lý và cấp giấy phép cung cấp thông tin, thiết lập trang tin điện tử trên Internet ban hành kèm theo Quyết định số 27/2002/QĐ-BVHTT ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin.

3. Bãi bỏ quy định cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế liên Chính phủ tại Việt Nam nộp văn bản chấp thuận của Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong điều kiện cấp giấy phép và hồ sơ xin cấp giấy phép xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí quy định tại Khoản 1 Điều 9 và Khoản 1 Điều 10 Quy chế xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử của các cơ quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 28/2002/QĐ-BVHTT ngày 21/11/2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Cục Báo chí có trách nhiệm niêm yết công khai Quyết định này tại nơi nhận hồ sơ xin cấp giấy phép.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Báo chí, Vụ trưởng Vụ Pháp chế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ Văn hoá - Thông tin

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Lê Doãn Hợp