• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Về việc Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định thu phí, lệ phí tại Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố về ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố
Số ký hiệu 09/2018/NQ-HĐND Ngày ban hành 05/12/2018
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 01/01/2019
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký HĐND thành phố Hà Nội Chủ tịch Nguyễn Thị Bích Ngọc
Phạm vi

Thông tin áp dụng

- Sửa đổi, bổ sung Tiết c, Khoản 1 Phần A một số quy định thu phí, lệ phí tại Danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND thành phố Hà Nội Về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố Hà Nội. - Bãi bỏ Khoản 6 Phần A (quy định thu lệ phí hộ tịch) tại Danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND thành phố Hà Nội Về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố Hà Nội.
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.