• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 11/01/1997
UBND TỈNH THÁI BÌNH
Số: 12/1997/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 11 tháng 1 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH

V/v phân cấp quản lý hệ thống đường bộ trong tỉnh

_______________________________

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

- Xét đề nghị của Giám đốc sở Giao thông vận tải tại tờ trình số 465/GT ngày 18/ 11/1996 về việc phân cấp quản lý đường bộ trong tỉnh;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: - Giao cho sở Giao thông vận tải quản lý các tuyến đường, nhánh đường (kể cả các cầu, cống thuộc tuyến đường) theo phụ lục 1 đính kèm.

- Các đoạn đường thuộc các tuyến đường do sở Giao thông vận tải quản lý nằm trên địa giới hành chính của Thị xã, thị trấn, thị tứ thì:

+ Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm quản lý lòng đường (lập kế hoạch, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp).

+ UBND huyện, thị xã chịu trách nhiệm quản lý và xây dựng: Vỉa hè, hệ thống cấp thoát nước, đèn chiếu sáng, trồng cây xanh và làm vệ sinh môi trường...

Điều 2: - Giao cho UBND huyện, Thị xã quản lý toàn diện các tuyến đường huyện, đường nội thị, theo các phụ lục: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 đính kèm (kể cả cầu, cống thuộc tuyến đường).

Điều 3:- Nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp đường của cấp, ngành nào quản lý, thì cấp, ngành ấy lập kế hoạch trình cấp có thẩm quyền xét duyệt và bố trí vốn hàng năm.

- Sở Giao thông vận tải chủ tri cùng với Sở Xây dựng, các UBND huyện, thị xã bàn giao các hồ sơ, văn bản có liên quan về đường, cầu cống cho đơn vị quản lý như phân cấp ở điều 1, điều 2 của quyết định này.

- Các tuyến đường bộ còn lại (kể cả cầu, công) thuộc xã, phường, thị trấn thì do UBND huyện, thị xã phân cấp quản lý cụ thể.

- Chỉ giới hành lang bảo vệ, bề rộng đường bộ của các tuyến đường trong tỉnh theo quy định tại quyết định số 95/QĐ - UB ngày 14/3/1995 của UBND tỉnh (về việc quy định bề rộng đường bộ trên địa bàn toàn tỉnh).

Các văn bản phân cấp quản lý đường bộ trước đây của UBND tỉnh trái với quyết định này đều bãi bỏ. Quyết định có hiệu từ ngày ký.

Điều 4: - Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc sở Giao thông vận tải, Giám đốc sở Kế hoạch và đầu tư. Giám đốc sở tài chính - Vật giá, Giám đốc sở Xây dựng, các thủ trưởng ngành có liên quan, các Chủ tịch UBND huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Vũ Xuân Trường

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.