• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 09/02/2015
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Số: 502/QĐ-BNN-PC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 9 tháng 2 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành kế hoạch pháp điển Hệ thống quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền thực hiện pháp điển

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

____________________

 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Pháp lệnh số 03/2012/UBTVQH ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục;

Căn cứ Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền thực hiện pháp điển của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Hà Công Tuấn


KẾ HOẠCH

Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền thực hiện pháp điển của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
(Ban hành kèm theo Quyết định số 502/QĐ-BNN-PC ngày 09 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

_______________________________________________

Triển khai thực hiện Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục (sau đây gọi tắt là Quyết định số 843/QĐ-TTg) và Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển (sau đây gọi tắt là Quyết định số 1267/QĐ-TTg), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền thực hiện pháp điển của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, chất lượng, bảo đảm đúng lộ trình xây dựng Bộ pháp điển theo Quyết định số 843/QĐ-TTg và Quyết định số 1267/QĐ-TTg.

- Phân công trách nhiệm chủ trì, phối hợp thực hiện nhiệm vụ cụ thể cho các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra, Văn phòng Bộ, Trung tâm tin học và thống kê, Báo Nông nghiệp Việt Nam (sau đây gọi là các đơn vị thuộc Bộ) trong việc giúp Bộ trưởng tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 843/QĐ-TTg và Quyết định số 1267/QĐ-TTg.

2. Yêu cầu

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao trách nhiệm chủ trì thực hiện;

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm chủ trì thực hiện của các đơn vị thuộc Bộ trong việc triển khai thực hiện công việc được giao;

- Huy động sự tham gia, phối hợp của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan vào công tác thực hiện pháp điển; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị;

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nhân lực, kinh phí để pháp điển các đề mục thuộc trách nhiệm chủ trì thực hiện của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm, thời gian thực hiện pháp điển

1.1. Pháp điển đề mục số 01 “Bảo vệ và kiểm dịch thực vật” thuộc Chủ đề số 24. Nông nghiệp, nông thôn

- Đơn vị chủ trì: Cục Bảo vệ thực vật

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, các Bộ, ngành có văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đề mục này.

- Thời gian thực hiện và hoàn thành: Năm 2016-2017

1.2. Pháp điển đề mục số 02 “Bảo vệ và phát triển rừng” thuộc Chủ đề số 24. Nông nghiệp, nông thôn

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Lâm nghiệp

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, các Bộ, ngành có văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đề mục này.

- Thời gian thực hiện và hoàn thành: Năm 2020 - 2022

1.3. Pháp điển đề mục số 03 “Đê điều” thuộc Chủ đề số 24. Nông nghiệp, nông thôn

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thủy lợi

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, các Bộ, ngành có văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đề mục này.

- Thời gian thực hiện và hoàn thành: Năm 2015-2016

1.4. Pháp điển đề mục số 04 “Giống cây trồng” thuộc Chủ đề số 24. Nông nghiệp, nông thôn

- Đơn vị chủ trì: Cục Trồng trọt

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, các Bộ, ngành có văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đề mục này.

- Thời gian thực hiện và hoàn thành: Năm 2019-2020

1.5. Pháp điển đề mục số 05 “Giống vật nuôi” thuộc Chủ đề số 24. Nông nghiệp, nông thôn

- Đơn vị chủ trì: Cục Chăn nuôi

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, các Bộ, ngành có văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đề mục này.

- Thời gian thực hiện và hoàn thành: Năm 2018-2019

1.6. Pháp điển đề mục số 06 “Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi” thuộc Chủ đề số 24. Nông nghiệp, nông thôn

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thủy lợi

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, các Bộ, ngành có văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đề mục này.

- Thời gian thực hiện và hoàn thành: Năm 2018-2019

1.7. Pháp điển đề mục số 07 “Khuyến nông” thuộc Chủ đề số 24. Nông nghiệp, nông thôn

- Đơn vị chủ trì: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, các Bộ, ngành có văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đề mục này.

- Thời gian thực hiện và hoàn thành: Năm 2017

1.8. Pháp điển đề mục số 08 “Một số chính sách phát triển muối” thuộc Chủ đề số 24. Nông nghiệp, nông thôn

- Đơn vị chủ trì: Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, các Bộ, ngành có văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đề mục này.

- Thời gian thực hiện và hoàn thành: Năm 2017

1.9. Pháp điển đề mục số 09 “Phát triển ngành nghề nông thôn” thuộc Chủ đề số 24. Nông nghiệp, nông thôn

- Đơn vị chủ trì: Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, các Bộ, ngành có văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đề mục này.

- Thời gian thực hiện và hoàn thành: Năm 2016 - 2018

1.10. Pháp điển đề mục số 10 “Phòng, chống thiên tai” thuộc Chủ đề số 24. Nông nghiệp, nông thôn

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thủy lợi

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, các Bộ, ngành có văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đề mục này.

- Thời gian thực hiện và hoàn thành: Năm 2016- 2018

1.11. Pháp điển đề mục số 11 “Quản lý thức ăn chăn nuôi” thuộc Chủ đề số 24. Nông nghiệp, nông thôn

- Đơn vị chủ trì: Cục Chăn nuôi

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, các Bộ, ngành có văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đề mục này.

- Thời gian thực hiện và hoàn thành: Năm 2017- 2018

1.12. Pháp điển đề mục số 12 “Thú y” thuộc Chủ đề số 24. Nông nghiệp, nông thôn

- Đơn vị chủ trì: Cục Thú y

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, các Bộ, ngành có văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đề mục này.

- Thời gian thực hiện và hoàn thành: Năm 2019- 2021

1.13. Pháp điển đề mục số 13 “Thủy sản” thuộc Chủ đề số 24. Nông nghiệp, nông thôn

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thủy sản

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, các Bộ, ngành có văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đề mục này.

- Thời gian thực hiện và hoàn thành: Năm 2019- 2020

1.14. Pháp điển các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong các đề mục do cơ quan khác chủ trì thực hiện

- Các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm pháp điển các văn bản QPPL do đơn vị mình chủ trì soạn thảo và văn bản điều chỉnh những vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của đơn vị mình (đối với văn bản không thuộc thẩm quyền pháp điển của cơ quan khác).

- Vụ Pháp chế phối hợp với các đơn vị thực hiện pháp điển thuộc Bộ xác định văn bản thuộc thẩm quyền pháp điển của mỗi đơn vị theo nguyên tắc quy định tại Điều 4 Pháp lệnh pháp điển và thời hạn hoàn thành.

2. Ban hành văn bản thuộc thẩm quyền để tổ chức pháp điển tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2.1. Xây dựng Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc tổ chức, thực hiện pháp điển hệ thống QPPL

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ được phân công chủ trì thực hiện pháp điển theo từng đề mục tại mục 1.II Kế hoạch này, các đơn vị thuộc Bộ

- Thời gian thực hiện và hoàn thành: Quý II năm 2015

2.2. Xây dựng các Kế hoạch cụ thể theo từng đề mục

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị thuộc Bộ được phân công chủ trì thực hiện pháp điển theo từng đề mục tại mục 1.II Kế hoạch này

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, các đơn vị thuộc Bộ, các Bộ, ngành liên quan đến đề mục pháp điển

- Thời gian thực hiện và hoàn thành: Trước thời gian dự kiến thực hiện pháp điển đề mục.

3. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ pháp điển

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ được phân công chủ trì thực hiện pháp điển theo từng đề mục tại mục 1.II Kế hoạch này, các đơn vị thuộc Bộ

- Thời gian thực hiện và hoàn thành: Quý I năm 2015 và theo yêu cầu nhiệm vụ.

4. Tổ chức thu thập, kiểm tra, rà soát toàn bộ các văn bản QPPL thuộc các đề mục pháp điển của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Xử lý hoặc kiến nghị xử lý các quy phạm trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp căn cứ vào kết quả kiểm tra, rà soát

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị thuộc Bộ được phân công chủ trì thực hiện pháp điển theo từng đề mục tại mục 1.II Kế hoạch này

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, các đơn vị thuộc Bộ

- Thời gian thực hiện và hoàn thành: Năm 2015 và các năm tiếp theo.

5. Hội nghị, hội thảo, họp lấy ý kiến về dự thảo kết quả thực hiện pháp điển theo đề mục

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị thuộc Bộ được phân công chủ trì thực hiện pháp điển theo từng đề mục tại mục 1.II Kế hoạch này

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, các đơn vị thuộc Bộ, các Bộ, ngành liên quan đến đề mục pháp điển

- Thời gian thực hiện và hoàn thành: Năm 2015 và các năm tiếp theo.

6. Tổ chức kiểm tra kết quả pháp điển theo đề mục và xây dựng, hoàn thiện hồ sơ kết quả pháp điển gửi Bộ Tư pháp thẩm định

6.1. Tổ chức kiểm tra kết quả pháp điển theo đề mục

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ được phân công chủ trì thực hiện pháp điển theo từng đề mục tại mục 1.II Kế hoạch này

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và các năm tiếp theo

6.2. Xây dựng, hoàn thiện hồ sơ kết quả pháp điển gửi Bộ Tư pháp thẩm định

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị thuộc Bộ được phân công chủ trì thực hiện pháp điển theo từng đề mục tại mục 1.II Kế hoạch này

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và các năm tiếp theo

7. Pháp điển quy phạm pháp luật mới ban hành

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị thuộc Bộ được phân công chủ trì thực hiện pháp điển theo từng đề mục tại mục 1.II Kế hoạch này

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, các đơn vị thuộc Bộ, các Bộ, ngành liên quan đến đề mục pháp điển

- Thời gian thực hiện và hoàn thành: Năm 2017 và các năm tiếp theo

8. Tổng hợp, xây dựng báo cáo định kỳ về tình hình triển khai thực hiện công tác pháp điển gửi Bộ Tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ được phân công chủ trì thực hiện pháp điển theo từng đề mục tại mục 1.II Kế hoạch này

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 5/6 và 5/12 hàng năm

9. Phổ biến, tuyên truyền kết quả pháp điển

Thực hiện phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả pháp điển các đề mục, chủ đề; thực hiện phổ biến, tuyên truyền đến các đối tượng chịu sự tác động của các quy phạm pháp luật thuộc mỗi đề mục, chủ đề thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ được phân công chủ trì thực hiện pháp điển theo từng đề mục tại mục 1.II Kế hoạch này; Trung tâm tin học và thống kê; Báo Nông nghiệp Việt Nam.

- Thời gian thực hiện: Sau khi Chính phủ thông qua kết quả pháp điển.

10. Bảo đảm nhân lực và cơ sở vật chất để thực hiện công tác pháp điển của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Các đơn vị cân đối khối lượng công việc pháp điển được giao có trách nhiệm bố trí nhân lực, cơ sở vật chất phù hợp bảo đảm triển khai, thực hiện pháp điển hiệu quả, chất lượng, đúng tiến độ.

- Trường hợp cần thiết, có thể xây dựng đội ngũ Cộng tác viên của Bộ hoặc ký hợp đồng, sử dụng đội ngũ Cộng tác viên thực hiện công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp.

11. Kinh phí thực hiện

11.1. Kinh phí thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 192/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13 tháng 12 năm 2013 giữa Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật (Thông tư liên tịch số 192/2013/TTLT-BTC-BTP) và các văn bản khác có liên quan.

11.2. Hàng năm, Vụ Pháp chế, các đơn vị thuộc Bộ căn cứ nhiệm vụ được phân công chủ trì thực hiện quy định trong Kế hoạch này, các nội dung chi và các định mức chi quy định tại Thông tư liên tịch số 192/2013/TTLT-BTC-BTP có trách nhiệm lập dự toán kinh phí, gửi Vụ Tài chính tổng hợp chung vào dự toán ngân sách của Bộ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện theo quy định hiện hành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Vụ Pháp chế

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ soạn thảo các văn bản để tổ chức thực hiện pháp điển trình Bộ trưởng ban hành.

b) Tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật; hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch pháp điển theo từng đề mục.

c) Phối hợp với đơn vị chủ trì thực hiện pháp điển theo đề mục thuộc Bộ tổ chức hội nghị, hội thảo, họp lấy ý kiến về dự thảo kết quả thực hiện pháp điển theo đề mục.

d) Tổ chức kiểm tra kết quả pháp điển theo đề mục của các đơn vị thuộc Bộ chủ trì thực hiện pháp điển.

đ) Phối hợp với đơn vị chủ trì thực hiện pháp điển theo đề mục thuộc Bộ xây dựng Hồ sơ kết quả pháp điển trình Bộ trưởng xem xét, ký xác thực và đóng dấu để gửi Bộ Tư pháp tổ chức thẩm định.

e) Phối hợp với đơn vị chủ trì thực hiện pháp điển theo đề mục thuộc Bộ hoàn thiện Hồ sơ kết quả thẩm định.

g) Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ thực hiện pháp điển theo đề mục đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định và thời hạn tại Kế hoạch này và theo đề nghị của các Bộ, ngành có liên quan; đề xuất xử lý các quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp trong quá trình thực hiện pháp điển.

h) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ ký hợp đồng và quản lý đội ngũ cộng tác viên thực hiện pháp điển (nếu có).

k) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ thực hiện tuyên truyền, phổ biến kết quả pháp điển.

l) Định kỳ 6 tháng và hàng năm tổng hợp, xây dựng báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác pháp điển của Bộ gửi Bộ Tư pháp theo quy định.

2. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ được phân công chủ trì thực hiện pháp điển theo từng đề mục tại mục 1.II Kế hoạch này

a) Chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch thực hiện pháp điển theo từng đề mục được giao, trong đó xác định các đơn vị, cơ quan phối hợp thực hiện pháp điển; văn bản quy phạm pháp luật sử dụng để pháp điển; văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan và xác định thời hạn hoàn thành, theo từng đầu việc trình Bộ trưởng ban hành.

b) Bố trí nhân lực, cơ sở vật chất phù hợp bảo đảm triển khai, thực hiện pháp điển hiệu quả, chất lượng, đúng tiến độ.

c) Tổ chức thực hiện pháp điển đối với các đề mục theo phân công tại Kế hoạch này.

d) Tổ chức thực hiện pháp điển các văn bản quy phạm pháp luật do đơn vị mình chủ trì soạn thảo và văn bản điều chỉnh những vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của đơn vị mình trong các đề mục do cơ quan khác chủ trì thực hiện.

đ) Tổ chức hội nghị, hội thảo, họp lấy ý kiến về dự thảo kết quả thực hiện pháp điển theo đề mục.

e) Tổng hợp kết quả pháp điển; lập Danh mục các văn bản đã được thu thập để pháp điển; xây dựng Hồ sơ kết quả pháp điển theo đề mục gửi Vụ Pháp chế kiểm tra.

g) Chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế hoàn thiện Hồ sơ kết quả pháp điển trình Bộ trưởng xem xét, ký xác thực và đóng dấu để gửi Bộ Tư pháp tổ chức thẩm định.

h) Chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế hoàn thiện Hồ sơ kết quả thẩm định.

k) Pháp điển quy phạm pháp luật mới ban hành.

l) Phối hợp với Vụ Pháp chế, Trung tâm tin học và thống kê và Báo Nông nghiệp Việt Nam thực hiện tuyên truyền, phổ biến kết quả pháp điển.

m) Định kỳ 6 tháng và hàng năm tổng hợp, xây dựng Báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác pháp điển của đơn vị mình gửi Vụ Pháp chế để Vụ Pháp chế tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

3. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

- Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ được phân công chủ trì thực hiện pháp điển theo từng đề mục tại mục 1.II Kế hoạch này và Vụ Pháp chế thực hiện các công việc theo phân công tại Kế hoạch này và theo quy định của pháp luật về pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.

- Vụ Tài chính, Văn phòng Bộ bảo đảm kinh phí thực hiện Kế hoạch này đúng quy định.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Hà Công Tuấn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.