Sign In

NGHỊ QUYẾT

Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh

Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

 

 
 

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

KHOÁ XIX, KỲ HỌP THỨ 7

   Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

  Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;

  Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Xét Tờ trình số 390/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

            Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

          Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

          Điều 2. Đối tượng áp dụng

          Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng được Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn bổ nhiệm theo quy định của Luật Phòng cháy, chữa cháy và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

 

 

Điều 3. Mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng

1. Đội trưởng Đội dân phòng được hưởng mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng bằng 20% mức lương tối thiểu vùng/người/tháng.

          2. Đội phó Đội dân phòng được hưởng mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng bằng 15% mức lương tối thiểu vùng/người/tháng.

          Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện

          Kinh phí chi trả mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng quy định tại Điều 3 Nghị quyết này được đảm bảo từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành.

          Điều 5. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã đư­ợc Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang Khoá XIX, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2022./.

 

Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lê Thị Thu Hồng