• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/02/2023
UBND TỈNH BẮC GIANG
Số: 4/2023/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Giang, ngày 31 tháng 1 năm 2023

                                              

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý

hoạt động đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành

kèm theo Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2021

của UBND tỉnh Bắc Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 168/TTr-SKHĐT ngày 19 tháng  12  năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh Bắc Giang như sau:

1. Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 5:

“b) Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, thuộc chi cục hoặc tương đương của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư lập kế hoạch đầu tư hàng năm gửi cơ quan chuyên môn cấp tỉnh để thẩm định.

UBND tỉnh ủy quyền cho cơ quan chuyên môn cấp tỉnh phê duyệt, giao kế hoạch đầu tư hàng năm cho các đơn vị sự nghiệp. Thời hạn uỷ quyền kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực cho đến  khi có văn bản khác thay thế”.

2. Sửa đổi khoản 1 Điều 14:

“1. Dự án do tỉnh quản lý:

Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư dự án nhóm A, B, C do tỉnh quản lý (trừ trường hợp ủy quyền cho thủ trưởng các cơ quan phê duyệt).”

3. Sửa đổi khoản 3 Điều 22:

“3. Cơ quan đơn vị sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin giao bộ phận chuyên môn trực thuộc thẩm định đề cương, dự toán chi tiết và Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo phạm vi thủ trưởng đơn vị được Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền phê duyệt.”

4. Sửa đổi Điều 23:

“Điều 23. Thẩm quyền phê duyệt đề cương, dự toán chi tiết và kế hoạch thuê dịch vụ đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước

“1. Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đề cương, dự toán chi tiết và kế hoạch thuê dịch vụ đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin do tỉnh quản lý (trừ trường hợp ủy quyền cho thủ trưởng các cơ quan phê duyệt).

2. Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã phê duyệt đề cương, dự toán chi tiết và kế hoạch thuê dịch vụ đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin do cấp mình quản lý.”

5. Sửa đổi khoản 1 Điều 28:

“1. Chủ tịch UBND tỉnh:

a) Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công, nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư (trừ trường hợp ủy quyền cho thủ trưởng các cơ quan phê duyệt);

b) Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư đối với đề cương, dự toán chi tiết và Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền phê duyệt (trừ trường hợp ủy quyền cho thủ trưởng các cơ quan phê duyệt).”

6. Sửa đổi Điều 35

“Chủ đầu tư lựa chọn áp dụng loại hợp đồng xây dựng theo quy định tại Điều 62 Luật Đấu thầu năm 2013.

Hợp đồng trọn gói là hợp đồng cơ bản, trường hợp lựa chọn áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, chủ đầu tư cần giải trình trong Tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu việc áp dụng các loại hợp đồng này phù hợp hơn so với hợp đồng trọn gói.”

7. Bổ sung điểm c vào khoản 1 Điều 38:

“c) Thời hạn uỷ quyền tại điểm a, điểm b khoản 1 điều này kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực cho đến  khi có văn bản khác thay thế”.

Điều 2. Bãi bỏ Điều 30 của Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh Bắc Giang

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 02 năm 2023.

2. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định được viện dẫn trong Quyết định này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì áp dụng theo văn bản quy phạm pháp luật mới./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lê Ánh Dương

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.