• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/04/2023
UBND TỈNH BẮC GIANG
Số: 7/2023/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Giang, ngày 3 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế phối hợp hỗ trợ bảo đảm an ninh, trật tự

cho cuộc đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản;

Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Thông tư số 41/2018/TT-BCA, ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 916/TTr-CAT ngày 31 tháng 3 năm 2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp hỗ trợ bảo đảm an ninh, trật tự cho cuộc đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2023.

Điều 3. Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Giang; Chủ tịch UBND huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

QUY CHẾ

Phối hợp hỗ trợ bảo đảm an ninh, trật tự

cho cuộc đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

(Kèm theo Quyết định số  7 /2023/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2023

của UBND tỉnh Bắc Giang)

 

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, hình thức, trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác phối hợp hỗ trợ bảo đảm an ninh, trật tự cho cuộc đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Lực lượng Công an từ cấp tỉnh đến Công an cấp xã nơi có tài sản đấu giá (gọi chung là lực lượng công an).

2. Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, cơ quan được tổ chức theo ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn (gọi chung là các sở, ngành).

3. UBND các huyện, thành phố (gọi tắt là UBND cấp huyện).

4. Người có tài sản đấu giá (cá nhân, tổ chức sở hữu tài sản, người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền bán đấu giá tài sản hoặc người có quyền đưa tài sản ra đấu giá theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật).

5. Các tổ chức đấu giá tài sản và đấu giá viên.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Mọi hoạt động phối hợp hỗ trợ bảo đảm an ninh, trật tự cho cuộc đấu giá tài sản phải tuân thủ đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của các ngành, nhằm bảo vệ tài sản của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và công dân.

2. Đảm bảo sự chủ động của người có tài sản đấu giá, sự phối hợp thường xuyên, liên tục, kịp thời của các cơ quan, đơn vị trong công tác phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự cho cuộc đấu giá tài sản, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị liên quan.

3. Chế độ bảo mật các thông tin, tài liệu theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước, chủ động, kịp thời, đầy đủ, hiệu quả; xử lý các tình huống về an ninh, trật tự phải thận trọng, chặt chẽ, đúng pháp luật và hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra.

 

Điều 4. Nội dung phối hợp

1. Tổ chức triển khai, xây dựng kế hoạch, cơ chế phối hợp với người có tài sản, tổ chức đấu giá tài sản trong thực hiện các biện pháp hỗ trợ, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn việc đấu giá tài sản trên địa bàn, nhất là các vụ việc đấu giá quyền sử dụng đất có giá trị lớn, phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

2. Tuyên truyền phổ biến pháp luật để người có tài sản, tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên nâng cao ý thức cảnh giác và tinh thần trách nhiệm trong phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong hoạt động đấu giá tài sản.

3. Báo cáo, trao đổi thông tin, tài liệu liên quan đến vi phạm pháp luật trong hoạt động đấu giá tài sản.

Điều 5. Hình thức phối hợp

1. Trao đổi ý kiến, cung cấp thông tin, tài liệu bằng văn bản.

2. Cử cán bộ tham gia các đoàn giám sát trực tiếp cuộc đấu giá.

3. Các hình thức khác pháp luật cho phép.

Chương II

TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

Điều 6. Trách nhiệm của Công an tỉnh

1. Triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với cơ quan chức năng nắm chủ trương, kế hoạch tổ chức đấu giá tài sản tại địa phương nhằm phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi gây rối, cản trở, đe doạ, khống chế, hành hung người tham gia đấu giá hoặc lợi dụng hoạt động đấu giá để thông đồng với nhau nhằm trục lợi, gây thất thoát tài sản, ảnh hưởng an ninh, trật tự tại địa phương; tiến hành điều tra, xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản, làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, không để xảy ra tình trạng lợi dụng đơn thư gây cản trở, trì hoãn, kéo dài hoạt động đấu giá tài sản.

2. Thu thập, tổng hợp tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn phụ trách; tuyên truyền pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phổ biến phương thức, thủ đoạn phạm tội trong hoạt động đấu giá tài sản nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này.

3. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự cuộc đấu giá tài sản theo đề nghị của các sở, ngành, UBND cấp huyện, người có tài sản đấu giá hoặc khi phát hiện tình hình phức tạp về an ninh, trật tự nhất là các cuộc đấu giá tài sản công có giá trị lớn, phức tạp, nhiều người tham gia đấu giá.

 

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

1. Phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp huyện và người có tài sản đấu giá nắm bắt tình hình, kế hoạch tổ chức các cuộc đấu giá có giá trị lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự trên địa bàn để trao đổi, đề nghị lực lượng công an phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự cho cuộc đấu giá.

2. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Đoàn giám sát đấu giá quyền sử dụng đất của tỉnh, thực hiện giám sát trình tự, thủ tục, quá trình diễn biến tại cuộc đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản; kịp thời phát hiện tình trạng bao che, thông đồng, dìm giá, “quân xanh, quân đỏ” giữa người tham gia đấu giá, người có tài sản, tổ chức đấu giá tài sản; các hành vi vi phạm có liên quan để đề nghị dừng cuộc đấu giá, phối hợp xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

3. Phối hợp với lực lượng công an tổ chức điều tra, xác minh khi có đơn thư khiếu kiện liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản; trao đổi thông tin về các vụ việc, hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong công tác đấu giá tài sản thuộc lĩnh vực ngành quản lý.

Điều 8. Trách nhiệm của các sở, ngành, UBND cấp huyện

1. Chủ động đánh giá các vấn đề có dấu hiệu phức tạp và có phương án hoặc kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, đặc biệt là các cuộc đấu giá tài sản có giá trị lớn; gửi kế hoạch tổ chức các cuộc đấu giá cho lực lượng công an cùng cấp để phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự.

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp trao đổi thông tin các vụ việc, hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong công tác đấu giá tài sản thuộc lĩnh vực ngành quản lý.

3. Phối hợp trao đổi, cung cấp cho lực lượng công an những thông tin, kết quả công tác đấu giá tài sản do đơn vị thực hiện hoặc tham mưu cơ quan có thẩm quyền thực hiện; các dấu hiệu tội phạm, vi phạm pháp luật phát hiện trong các cuộc đấu giá tài sản; các thông tin, tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của cơ quan chức năng trong quá trình điều tra, xác minh, xử lý các hành vi cản trở, đe dọa, gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá; tình trạng thông đồng, dìm giá, dàn xếp kết quả, cò mồi, đe dọa, cưỡng ép trong hoạt động đấu giá tài sản.

4. Tăng cường thực hiện các biện pháp đấu tranh, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản. Trao đổi bằng văn bản đề nghị lực lượng công an phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự trước thời gian diễn ra cuộc đấu giá ít nhất 05 ngày.

Điều 9. Người có tài sản đấu giá, các tổ chức đấu giá tài sản và đấu giá viên

1. Chủ động đánh giá các vấn đề có dấu hiệu phức tạp về an ninh trật tự liên quan đến các cuộc đấu giá, kịp thời báo cáo với UBND cấp huyện để đề nghị lực lượng công an có biện pháp hỗ trợ, bảo đảm an ninh, trật tự.

2. Phối hợp với lực lượng công an và các cơ quan chức năng bảo đảm an ninh, trật tự, điều tra, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động đấu giá tài sản khi có yêu cầu.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 10. Kinh phí thực hiện

1. Kinh phí phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự cho cuộc đấu giá được thực hiện theo quy định pháp luật.

2. Việc lập dự toán kinh phí cho công tác phối hợp trong bảo đảm an ninh, trật cho tự cuộc đấu giá tài sản trên nguyên tắc cơ quan, đơn vị nào chủ trì thực hiện nhiệm vụ thì cơ quan đó đảm bảo kinh phí.

Điều 11. Trách nhiệm thực hiện

1. Giao Công an tỉnh làm đơn vị chủ trì, tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá hiệu quả thực hiện quy chế phối hợp, có trách nhiệm tham mưu, giúp UBND tỉnh trong việc hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện các nội dung Quy chế. Các sở, ngành, UBND cấp huyện báo cáo kết quả thực hiện Quy chế này định kỳ hàng năm trước ngày 10/12 về Công an tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

2. Công an tỉnh tổ chức triển khai thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự theo chức năng, nhiệm vụ được giao; chỉ đạo Công an cấp huyện, Công an cấp xã và các lực lượng chức năng có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung phối hợp.

3. Các sở, ngành, UBND cấp huyện, người có tài sản đấu giá, các tổ chức đấu giá tài sản và đấu giá viên thực hiện nhiệm vụ được giao theo Quy chế này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc vấn đề mới phát sinh, các cơ quan thông tin kịp thời đến Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Phan Thế Tuấn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.