• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 10/11/2014
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 170/2010/TT-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 1 năm 2010

THÔNG TƯ

Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng

 phí tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập

_____________________

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về “Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hoá”;
Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập.

2. Người tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập phải nộp phí tham quan theo quy định tại Điều 2 Thông tư này.

3. Không thu phí tham quan đối với các đoàn khách tham quan là đại biểu, khách mời của cơ quan Đảng, Nhà nước và trẻ em dưới sáu tuổi.

Điều 2. Mức thu phí tham quan Di tích lịch sử Dinh Độc Lập

Tổ chức, cá nhân tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập phải nộp phí tham quan (áp dụng thống nhất đối với người Việt Nam và người nước ngoài) theo mức thu quy định như sau:

1. Đối với người lớn: 30.000 đồng/người/lần.

2. Đối với sinh viên: 15.000 đồng/người/lần. Sinh viên là người có thẻ sinh viên do các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ở Việt Nam cấp.

3. Đối với học sinh: 3.000 đồng/người/lần. Học sinh là người có thẻ học sinh do các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ở Việt Nam cấp. Trường hợp không có thẻ học sinh thì chỉ cần có bất kỳ giấy tờ nào chứng minh được là người từ sáu tuổi đến mười bẩy tuổi như: giấy khai sinh, chứng minh thư nhân dân,….

4. Trường hợp khách tham quan đi theo đoàn với số lượng từ 20 người trở lên, mức thu phí tham quan là:

- Đối với người lớn: 20.000 đồng/người/lần.

- Đối với sinh viên: 10.000 đồng/người/lần.

- Đối với học sinh: 2.000 đồng/người/lần.

5. Đối với các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hoá quy định tại điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về “Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hoá”, được giảm 50% mức thu quy định tương ứng tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều này. Trường hợp khó xác định là đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hoá quy định tại điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg thì chỉ cần có giấy xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đối tượng cư trú.

Điều 3. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập

Tiền phí tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập tại Thông tư này là khoản thu thuộc Ngân sách nhà nước, được quản lý, sử dụng như sau:

1. Đơn vị thu phí (Hội trường Thống nhất) có trách nhiệm thu phí tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập theo đúng quy định tại Thông tư này.

2. Đơn vị thu phí được giữ lại 100% số thu từ phí tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập hàng năm để trang trải cho các chi phí phục vụ hoạt động thu phí tham quan và duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất của di tích lịch sử Dinh Độc Lập.

3. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí không đề cập tại Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí; Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Thông tư số 157/2009/TT-BTC ngày 06/8/2009 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2011. Thông tư này thay thế Quyết định số 09/2000/QĐ-BTC ngày 31 tháng 01 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí tham quan Hội trường Thống nhất.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.