• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 26/08/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 09/10/2014
UBND TỈNH LÀO CAI
Số: 39/2012/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 16 tháng 8 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh Sa pa, tỉnh Lào Cai

___________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Pháp lệnh Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 127/2011/TT-BTC ngày 09/9/2011 của Bộ Tài chính quy định mức thu phí thăm quan di tích văn hóa, lịch sử, bảo tàng, danh lam thắng cảnh đối với người cao tuổi;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh Phê chuẩn quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh Sa Pa, tỉnh Lào Cai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại tờ trình số 143/TTr-STC ngày 31/5/2012,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh Sa Pa, tỉnh Lào Cai, cụ thể như sau:


 

1. Tên phí: Phí tham quan danh lam thắng cảnh Sa Pa.

2. Phạm vi điều chỉnh: Các điểm danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện Sa Pa và Vườn Quốc gia Hoàng Liên thuộc các tuyến du lịch được phép khai thác theo Quyết định của UBND tỉnh Lào Cai, gồm:

a) Điểm tham quan Thác Bạc;

b) Tuyến Sa Pa - Sín Chải - Sa Pa;

c) Tuyến Sa Pa - Tả Phìn - Sa Pa;

d) Tuyến Sa Pa - Lao Chải - Tả Van - Bản Hồ - Thanh Phú - Nậm Sài -Nậm Cang - Sa Pa;

đ) Tuyến Trạm Tôn- Suối vàng - Thác tình yêu - Trạm Tôn;

e) Tuyến Trạm Tôn - Rừng già - Trạm Tôn;

g) Tuyến leo núi FanSiPan;

3. Đối tượng áp dụng:

a) Khách du lịch tham quan các điểm danh lam thắng cảnh theo tuyến và các điểm du lịch quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định này phải nộp phí tham quan danh lam thắng cảnh Sa Pa theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Quyết định này;

b) Không thu Phí tham quan danh lam thắng cảnh Sa Pa đối với trẻ em từ đủ 6 tuổi trở xuống;

c) Người dưới 16 tuổi không được tham gia tuyến du lịch quy định tại điểm e, điểm g Khoản 2 Điều 1 Quyết định này.

d) Đối với người cao tuổi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 127/2011/TT-BTC ngày 09/9/2011 của Bộ Tài chính quy định mức thu phí thăm quan di tích văn hóa, lịch sử, bảo tàng, danh lam thắng cảnh đối với người cao tuổi.

4. Mức thu:

STT

Tên tuyến, điểm du lịch

Đơn vị tính

Mức thu (Theo độ tuổi)

Từ 16 tuổi trở lên

Từ 7 đến dưới 16 tuổi

1

Điểm tham quan Thác Bạc

Đồng/người/lần

10.000

5.000

2

Tuyến Sa Pa - Sín Chải - Sa Pa

Đồng/người/lần/

tuyến

20.000

10.000

3

Tuyến Sa Pa - Tả Phìn - Sa Pa

Đồng/người/lần/

Tuyến

20.000

10.000

4

Tuyến Sa Pa - Lao Chải - Tả Van - Bản Hồ - Thanh Phú -Nậm Sài - Nậm Cang- Sa Pa

Đồng/người/lần/ tuyến

40.000

10.000

5

Tuyến Trạm Tôn- Suối vàng -Thác tình yêu - Trạm Tôn

Đồng/người/lần/ tuyến

30.000

15.000

6

Tuyến Trạm Tôn- Rừng già -Trạm Tôn

Đồng/người/lần/ tuyến

20.000

 

7

Tuyến leo núi FanSiPan, gồm 5 điểm tham quam: Rừng chè cổ thụ ở độ cao 2000 m, Quần thể chim thú ở độ cao 2.200m, Rừng Trúc lùn ở độ cao 3.000 m, Quần thể Vân sam ở độ cao 3.100 m, chinh phục đỉnh FanSiPan.

Đồng/người/lần/ tuyến

100.000

 

5. Việc quản lý, sử dụng:

a) Đơn vị thu phí:

- UBND huyện Sa Pa chịu trách nhiệm tổ chức thu phí đối với các tuyến du lịch quy định tại điểm a, điểm b, điểm c và điểm d Khoản 2 Điều 1 Quyết định này;

- Vườn Quốc gia Hoàng liên chịu trách nhiệm tổ chức thu phí đối với các tuyến du lịch quy định tại điểm đ, điểm e và điểm g, Khoản 2, Điều 1 Quyết định này.

b) Quản lý sử dụng:

- Đơn vị thu phí được trích 20% số tiền thu được để trang trải chi phí thu;

- Đơn vị thu phí chịu trách nhiệm nộp 80% số tiền còn lại vào ngân sách nhà nước và được sử dụng để tái đầu tư lại cho phát triển du lịch trên địa bàn;

- Việc thanh quyết toán nguồn thu phí thực hiện theo quy định hiện hành về quản lý tài chính

- Chứng từ thu thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế.

6. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/8/2012.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc: Sở Tài chính, Sở Văn hóa Thể thao và du lịch, Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Sa Pa; Giám đốc Vườn quốc gia Hoàng Liên; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ký và bãi bỏ Quyết số 05/2011/QĐ-UBND ngày 17/02/2012 của UBND tỉnh Lào Cai về việc điều chỉnh phí tham quan danh lam thắng cảnh Sa Pa./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Vịnh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.