• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 23/12/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 14/07/2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH LÀO CAI

 Số: 25/2012/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Lào Cai,  ngày 14 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh, sửa đổi quy định thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

_____________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

KHÓA XIV - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 6/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 127/TTr-UBND ngày 16/11/2012 của UBND tỉnh về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; Báo cáo thẩm tra số 73/BC - HĐND ngày 05/12/2012 của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí điều chỉnh, sửa đổi quy định thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cụ thể như sau:

1. Mức thu phí: Bãi bỏ mức thu phí đối với trường hợp thẩm định bổ sung báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại Mục d, Khoản 5, Điều 1 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn phương án sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và ban hành mới một số loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2007). Giữ nguyên mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: 5.000.000 đồng/01báo cáo.

2. Cơ quan thu phí: Bãi bỏ cơ quan thu phí là Phòng Tài nguyên  và Môi trường các huyện, thành phố quy định tại Mục c, Khoản 5, Điều 1 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2007. Giữ nguyên quy định cơ quan thu phí là Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai. 

3. Về mục đích thu phí; đối tượng nộp phí; chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí không thay đổi, vẫn giữ nguyên như quy định tại Khoản 5, Điều 1 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2007.

4. Thời điểm thực hiện: Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 6 - Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khoá XIV thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2012 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

 

 

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Phạm Văn Cường

 

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.