Sign In

NGHỊ QUYẾT

Về việc kéo dài thời gian thực hiện giảm phí, lệ phí thuộc thẩm quyền

của địa phương ban hành trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đối với

các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 tại điều 2

Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020

của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục, mức thu,

miễn, giảm, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

                                                                                       

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ HAI

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục, mức thu, miễn, giảm, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu;           

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ “về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid -19”;

Xét Tờ trình số 104/TTr-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện giảm phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của địa phương ban hành trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đối với các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 tại điều 2 Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục, mức thu, miễn, giảm, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Thống nhất kéo dài thời gian thực hiện giảm phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của địa phương ban hành trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đối với các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 tại điều 2 Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục, mức thu, miễn, giảm, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, cụ thể như sau:

1. Danh mục phí, lệ phí áp dụng:

a) Phí thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản: Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống (đối với hoạt động bình tuyển, công nhận do cơ quan địa phương thực hiện).

b) Phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường: Phí bảo vệ môi trường - phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung.

c) Lệ phí đăng ký kinh doanh.

d) Lệ phí cấp giấy phép xây dựng.

2. Mức thu: Giảm 50% mức thu phí, lệ phí theo quy định hiện hành.

3. Tỷ lệ phần trăm (%) trích lại các khoản thu: Trích lại cho đơn vị thu là 100%.

4. Thời gian áp dụng: Tiếp tục thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu Khóa X, Kỳ họp thứ hai thông qua ngày 13 tháng 8 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Bạc Liêu

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lữ Văn Hùng