• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 02/08/2021
UBND TỈNH BẠC LIÊU
Số: 26/2021/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bạc Liêu, ngày 23 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Bãi bỏ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2016 của

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của

Sở Ngoại vụ tỉnh Bạc Liêu

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu Khóa IX, Kỳ họp thứ tám về việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 61/TTr-VP ngày 16 tháng 7 năm 2021.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Ngoại vụ tỉnh Bạc Liêu.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày  02   tháng  8  năm 2021.

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Phạm Văn Thiều

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.