• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 04/08/2021
UBND TỈNH BẠC LIÊU
Số: 27/2021/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bạc Liêu, ngày 26 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Bãi bỏ Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 14/8/2012 của UBND tỉnh

về việc ban hành Quy định về tổ chức giao thông, hoạt động vận tải

đường bộ trên địa bàn nội ô thành phố Bạc Liêu

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 96/TTr-GTVT ngày 16 tháng 7 năm 2021.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm  2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về tổ chức giao thông, hoạt động vận tải đường bộ trên địa bàn nội ô thành phố Bạc Liêu.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Bạc Liêu và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày  04  tháng 8  năm 2021.

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Phạm Văn Thiều

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.