Sign In

NGHỊ QUYẾT

Về việc quy định mức phân bổ kinh phí cho công tác

xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện

hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH 

KHOÁ XIX, KỲ HỌP THỨ 10

  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 42/2022/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật;

 Xét Tờ trình số 516/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu,

 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua quy định mức phân bổ kinh phí cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh với các nội dung cụ thể sau:

1. Quy định chung

Việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí do ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật thực hiện theo Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016, Thông tư số 42/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính và các quy định cụ thể tại Nghị quyết này; thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định thực hiện chi tiêu cho các nội dung công việc với mức chi phù hợp trong tổng mức kinh phí đã được giao để thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

2. Quy định cụ thể

2.1. Định mức phân bổ đối với ban hành mới hoặc thay thế Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân.

a) Đối với Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân

- Cấp tỉnh: 30 triệu đồng/dự thảo

- Cấp huyện: 15 triệu đồng/dự thảo.

- Cấp xã: 10 triệu đồng/dự thảo.

b) Đối với Dự thảo Quyết định của Uỷ ban nhân dân

- Cấp tỉnh: 20 triệu đồng/dự thảo.

- Cấp huyện: 10 triệu đồng/dự thảo.

- Cấp xã: 08 triệu đồng/dự thảo.

2.2. Định mức phân bổ kinh phí cho việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Uỷ ban nhân dân: phân bổ kinh phí bằng 80% định mức phân bổ đối với văn bản được ban hành mới hoặc thay thế.

Điều 2. Uỷ ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 156/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Băc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 quy định mức phân bổ kinh phí cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khoá XIX, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023./.

HĐND tỉnh Bắc Ninh

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Quốc Chung