Sign In

 

QUYẾT ĐỊNH

phê duyệt  Điều lệ Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30.7.2003 của Chính phủ, qui định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội; Thông tư số 01/2004/TT-BNV ngày 15.01.2004 của Bộ Nội vụ, huớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30.7.2003 của Chính phủ;

 Căn cứ Điều lệ Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 29/2005/QĐ-BNV ngày 01.3.2005;

Xét đề nghị của Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Từ Sơn và Sở Nội vụ tại Tờ trình số 111/TTr-SNV ngày 17.11.2006,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Điều lệ Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Từ Sơn, đã được Đại hội Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Từ Sơn lần thứ I thông qua ngày 03.8.2006 (có bản Điều lệ kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị có liên quan và Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Từ Sơn căn cứ quyết định thi hành./.

UBND tỉnh Bắc Ninh

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Công Ngọ