• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/09/2017
UBND TỈNH BẮC NINH
Số: 28/2017/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 5 tháng 9 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định tiêu chuẩn và quy trình đánh giá các Sở, Ban, ngành

trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố;

UBND các xã, phường, thị trấn trong sạch vững mạnh

______________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chuẩn và quy trình đánh giá các Sở, Ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trong sạch vững mạnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/9/2017 và thay thế Quyết định số 100/2001/QĐ-UB ngày 01/10/2001 của UBND tỉnh Bắc Ninh, về việc ban hành bản Quy định tạm thời tiêu chuẩn các Sở, Ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trong sạch vững mạnh.

Điều 3. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Tử Quỳnh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.