• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 08/01/2013
UBND TỈNH BẮC NINH
Số: 139/2006/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 25 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

 

về việc trợ cấp xã hội hàng tháng  cho người cao tuổi

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Pháp lệnh người cao tuổi ngày 28.4.2000;

Căn cứ Nghị định số 30/2002/NĐ-CP ngày 26.3.2002 của Chính phủ Quy định và hướng dẫn một số điều của Pháp lệnh người cao tuổi;

Căn cứ Thông tư số 36/2005/TT-BLĐTBXH ngày 26.12.2005 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội hướng dẫn thuợc hiện một số điều của Nghị định số 30/2002/NĐ-CP ngày 26.3.2002 và Nghị định số 120/2003/NĐ-CP ngày 20.10.2003 của Chính phủ Quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh người cao tuổi;

Căn cứ Nghị quyết số 59/2006/NQ- HĐND16 ngày 07.11.2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh V/v trợ cấp xã hội hàng tháng  cho người cao tuổi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Trợ cấp xã hội hàng tháng cho người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên, đến dưới 90 tuổi không có lương hưu, không có trợ cấp xã hội, có hộ khẩu thường trú và đang sống trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Mức trợ cấp như sau:

- Từ đủ 80 tuổi đến dưới 85 tuổi: Trợ cấp 40.000 đồng/người /tháng.

- Từ đủ 85 tuổi đến dưới 90 tuổi: Trợ cấp 60.000 đồng/người /tháng.

Nguồn kinh phí: Từ ngân sách địa phương.

Điều 2. Giao Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan hướng dẫn tổ chức thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01.01.2007.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Văn Tuý

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.