• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2023
HĐND TỈNH BẮC NINH
Số: 14/2022/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 9 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về chế độ hỗ trợ giám định viên tư pháp người giúp việc

giám định viên tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự và pháp y

hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

 

 
  1/01/clip_image001.png" width="174" />

 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

KHOÁ XIX, KỲ HỌP THỨ 10

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Giám định tư pháp ngày 20 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp ngày 10 thán 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP">163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 518/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đề nghị ban hành Nghị quyết về chế độ hỗ trợ cho giám định viên tư pháp và người giúp việc giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y, kỹ thuật hình sự hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của đại biểu.

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Thông qua chế độ hỗ trợ cho giám định viên tư pháp và người giúp việc giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y, kỹ thuật hình sự hưởng lương ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, cụ thể:

- Giám định viên tư pháp: 3.000.000 đồng/người/tháng.

- Người giúp việc cho giám định viên tư pháp: 2.000.000 đồng/người/tháng.

Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách tỉnh.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Hằng năm báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2023./.

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Quốc Chung

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.