• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/10/2023
HĐND TỈNH BẮC NINH
Số: 16/2023/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 5 tháng 10 năm 2023

1/01/clip_image001.png" width="191" />HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

KHOÁ XIX, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền [T1] địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Kết luận số 859 -KL/TU ngày 08 tháng 9 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Nghị quyết “Quy định hỗ trợ kinh phí hoạt động đổi với làng Quan họ gốc; làng Quan họ thực hành; các câu lạc bộ loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian truyền thống tỉnh Bắc Ninh; các câu lạc bộ Dân ca Quan họ Bắc Ninh ngoài tỉnh”;

Xét Tờ trình số 297/TTr-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với làng Quan họ gốc; làng Quan họ thực hành; các câu lạc bộ loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian truyền thống tỉnh Bắc Ninh; các câu lạc bộ Dân ca Quan họ Bắc Ninh ngoài tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với làng Quan họ gốc; làng Quan họ thực hành; các câu lạc bộ loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian truyền thống trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; các câu lạc bộ Dân ca Quan họ Bắc Ninh ngoài tỉnh”.

2. Đối tượng áp dụng

- Các Làng Quan họ gốc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

- Các Làng Quan họ thực hành trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

- Các Câu lạc bộ loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian truyền thống (Ca trù, Tuồng, Chèo, Rối nước, Trống quân, Kéo co, Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt,…) trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

- Các Câu lạc bộ Dân ca Quan họ Bắc Ninh ngoài tỉnh.

Điều 2: Tiêu chí xác định, mức hỗ trợ và kinh phí thực hiện

1. Tiêu chí xác định

a) Làng Quan họ gốc:

Làng Quan họ gốc phải có ít nhất một bọn Quan họ nam và một bọn Quan họ nữ; các bọn Quan họ của làng phải kết bạn với các bọn Quan họ của làng khác theo nguyên tắc bọn Quan họ nam kết bạn với bọn Quan họ nữ. Hai tiêu chí trên phải tồn tại tối thiểu là 03 đời và được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận.

b) Làng Quan họ thực hành

Làng có tổ chức sinh hoạt ca hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh tại địa phương; có quyết định thành lập của cấp có thẩm quyền; được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định công nhận; Câu lạc bộ Quan họ, đội văn nghệ được tổ chức hoạt động định kỳ, thường xuyên; có ít nhất 02 thế hệ tham gia sinh hoạt trong tổ chức; có hoạt động truyền dạy Dân ca Quan họ Bắc Ninh; có tổ chức hoạt động giao lưu về Dân ca Quan họ Bắc Ninh.

c) Câu lạc bộ loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian truyền thống trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (Ca trù, Tuồng, Chèo, Rối nước, Trống quân, Kéo co, thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt,…)

Có quyết định thành lập của cấp có thẩm quyền, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định công nhận; thành viên câu lạc bộ phải có ít nhất từ 20 người trở lên; cơ cấu tổ chức gồm có Ban Chủ nhiệm và các thành viên; có quy chế, chương trình hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ; tổ chức sinh hoạt định kỳ, thường xuyên (theo tuần, tháng, quý); tích cực tham gia các hoạt động liên hoan, hội thi, hội diễn các cấp; có kế hoạch tổ chức truyền dạy cho các thế hệ kế cận; tổ chức, tham gia các cuộc giao lưu trình diễn, thực hành di sản;...

d) Câu lạc bộ Dân ca Quan họ Bắc Ninh ngoài tỉnh

Thành viên câu lạc bộ phải có ít nhất từ 20 người trở lên; cơ cấu tổ chức gồm có Ban Chủ nhiệm và các thành viên; có quyết định thành lập của cấp có thẩm quyền; có quy chế, chương trình hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Dân ca Quan họ Bắc Ninh; tổ chức sinh hoạt định kỳ, thường xuyên (theo tuần, tháng, quý); có kế hoạch tổ chức truyền dạy cho các thế hệ kế cận; tổ chức, tham gia các cuộc liên hoan, hội diễn, giao lưu, trình diễn, thực hành di sản văn hóa phi vật thể Dân ca Quan họ Bắc Ninh.

2. Mức hỗ trợ

a) Hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với làng Quan họ gốc:

Được hỗ trợ một lần/năm; mức hỗ trợ là: 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng).

b) Hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với làng Quan họ thực hành, các câu lạc bộ loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian truyền thống trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh:

Được hỗ trợ một lần/năm; mức hỗ trợ là: 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng).

c) Mức hỗ trợ các câu lạc bộ Dân ca Quan họ Bắc Ninh ngoài tỉnh:

Hằng năm, lãnh đạo tỉnh đi thăm, động viên các câu lạc bộ Dân ca Quan họ Bắc Ninh ngoài tỉnh. Mức hỗ trợ cho các câu lạc bộ là 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng)/01 câu lạc bộ/01 lần thăm/năm.

d) Kinh phí hỗ trợ dùng vào các việc: Mua sắm, sửa chữa loa đài, tăng âm; mua sắm, sửa chữa đạo cụ, trang phục; tổ chức học hỏi, truyền dạy, giao lưu, trình diễn, thực hành di sản,...

3. Kinh phí thực hiện

Kinh phí hỗ trợ hoạt động đối với làng Quan họ gốc, làng Quan họ thực hành, thực hiện chi theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành. Ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện, để hỗ trợ hoạt động các câu lạc bộ loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian truyền thống trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

 

Điều 3. Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 175/2019/NQ-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với làng Quan họ gốc, làng Quan họ thực hành trong tỉnh; mức quà tặng cho các làng Quan họ gốc ngoài tỉnh, các câu lạc bộ Dân ca Quan họ Bắc Ninh trong và ngoài tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 05 tháng 10 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 năm 2023./.

 


 [T1]

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Quốc Chung

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.