• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/12/2023
UBND TỈNH BẮC NINH
Số: 22/2023/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 17 tháng 11 năm 2023

 

 
   

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại các văn bản: Số 1808/SXD-TTr ngày 13/10/2023 về việc bãi bỏ "Quyết định số 292/2014/QĐ-UBND ngày 27/6/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch quản lý chất thải rắn, quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh"; số 1963/SXD-TTr ngày 02/11/2023 về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng do UBND tỉnh ban hành và các văn bản thẩm định của Sở Tư pháp: Số 260/BC-STP ngày 21/9/2023 và số 298/BC-STP ngày 02/11/2023.

Căn cứ Kết luận tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tại Thông báo số 128/TB-UBND ngày 14/11/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật sau đây

1. Quyết định số 71/2012/QĐ-UBND ngày 19/10/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định việc cho thuê và quản lý vận hành nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh;

2. Quyết định số 73/2012/QĐ-UBND ngày 22/10/2012 của UBND tỉnh Quy định một số nội dung về quản lý và thiết kế đường đô thị trên địa bàn tỉnh;

3. Quyết định số 292/2014/QĐ-UBND ngày 27/6/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch quản lý chất thải rắn, quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

4. Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 22/5/2015 của UBND tỉnh Quy định tạm thời về quản lý kiến trúc, cảnh quan đối với các công trình nhà ở riêng lẻ xây dựng trong phạm vi ảnh hưởng đến khu di tích, công trình công cộng trên địa bàn tỉnh;

5. Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tạm thời về quản lý kiến trúc, cảnh quan đối với các công trình nhà ở riêng lẻ xây dựng trong phạm vi ảnh hưởng đến khu di tích, công trình công cộng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 22/5/2015.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2023.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Đào Quang Khải

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.