Sign In

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với Ban bảo vệ dân phố thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

___________________

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

KHÓA IV KỲ HỌP THỨ 15

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố; Thông tư Liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố;

Sau khi xem xét Tờ trình số 117/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với Ban bảo vệ dân phố thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Báo cáo thẩm tra số 98/BC-BPC ngày 07 tháng 12 năm 2010 của Ban Pháp chế và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Phê chuẩn mức phụ cấp hàng tháng đối với Ban bảo vệ dân phố thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo nội dung Tờ trình số 117/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

- Mức phụ cấp hàng tháng của Ban bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn (gồm trưởng ban, phó ban) là hệ số 1,52 so với mức lương tối thiểu.

- Mức phụ cấp hàng tháng của Tổ bảo vệ dân phố ở khu phố (gồm tổ trưởng, tổ phó, tổ viên) là hệ số 1,0 so với mức lương tối thiểu.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khoá IV, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2010 và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Thanh Bình