Sign In

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2008

___________

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

KHÓA IV KỲ HỌP THỨ 13

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Sau khi xem xét Tờ trình 68 /TT-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2008; Báo cáo thẩm tra số 84/BC-KTNS ngày 03 tháng 12 năm 2009 của Ban Kinh tế Ngân sách - Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân  tỉnh tại kỳ họp,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2008 với các chỉ tiêu:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước: 34.408,640 tỷ đồng.

2. Thu ngân sách địa phương được hưởng: 9.274,543 tỷ đồng. Trong đó:

- Thu ngân sách cấp tỉnh              : 6.352,760 tỷ đồng.

- Thu ngân sách cấp huyện           : 2.529,977 tỷ đồng.

- Thu ngân sách cấp xã                :    391,806 tỷ đồng.

3. Tổng chi ngân sách địa phương: 6.721,289 tỷ đồng. Trong đó:

- Chi ngân sách cấp tỉnh               : 4.545,633 tỷ đồng.

- Chi ngân sách cấp huyện           : 1.854,963 tỷ đồng.

- Chi ngân sách cấp xã                 :    320,693 tỷ đồng.

4. Kết dư ngân sách địa phương: 2.553,254 tỷ đồng. Trong đó:

- Kết dư ngân sách cấp tỉnh         : 1.807,127 tỷ đồng.

- Kết dư ngân sách cấp huyện      :    675,014 tỷ đồng.

- Kết dư ngân sách cấp xã           :      71,113 tỷ đồng.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khoá IV, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2009, có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Tuấn Minh