Sign In

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU

Phê duyệt tạm thời mức thu lệ phí bán đấu gía tài sản tịch thu

___________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU

 

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994.

Căn cứ công văn số 263TC/QLCS ngày 05/11/2000 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn tạm thời mức thu lệ phí bán đấu gía tài sản tịch thu.

Xét đề nghị của Sở Tài chính - Vật gía tại công văn số 1332/CV.PCS ngày 11/12/2000 v/v đề nghị áp dụng tạm thời mức thu lệ phí bán đấu gía tài sản tịch thu.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Nay phê duyệt tạm thời mức thu lệ phí tham gia đấu gía tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước trên địa bàn tỉnh BRVT như sau:

- 50.000 đổng/1 người tham gia đấu gía/1lô hàng đấu gía có gía trị từ 100 triệu đồng trở xuốns (tính theo gía khởi điểm).

- 100.000 đồng/1 người tham gia đấu gía/1lô hàng đấu gía trên 100 triệu đổng (tính theo gía khởi điểm).

Điều 2: Khoản thu này không hoàn trả cho người nộp, sử dụng để chi phí trực tiếp cho các buổi họp đấu gía của Hội đổng định gía và bán đấu gía hàng tịch thu và được thanh quyết toán theo đúng chế độ nhà nước sau mỗi cuộc bán đấu gía, số tiền nếu còn, nộp vào ngân sách nhà nước.

Sở Tài chính - Vật giá có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện quyết định này.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Vật gía, Giám đốc Sở Tư pháp, Hội đồng định gía và bán đấu gia tài sản tịch thu và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Tuấn Minh