Sign In

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU

V/v Điều chỉnh đề án cải cách thủ tục hành chính theo mô hình "một cửa" của Sở Y tế đã được phê duyệt theo Quyết định số 2762/QĐ ngày 13/11/1998 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/06/1994.

Căn cứ Quyết định số 19/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ các loại giấy phép trái với quy định của Luật Doanh nghiệp.

Căn cứ Nghị định số 30/2000/NĐ-CP ngày 11/08/2000 của Chính phủ về bãi bỏ một số giấy phép và chuyển một số giấy phép thành điều kiện kinh doanh.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế và Ban chi đạo cải cách hành chính Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Nay bãi bỏ tiết 2 Mục IV - cải cách trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm trong đề án cải cách thủ tục hành chính của Sở Y tế số 44/ĐA-YT ngày 10/09/1998.

Điều 2: Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Y tế tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3: Chánh văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Y tế và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

 

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Nhân