Sign In

CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

V/v tổ chức Đại hội công nhân viên chức và Hội nghị cán bộ công chức năm 2001

________

 

Trong những năm qua, UBND tỉnh đã phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo tổ chức Đại hội công nhân viên chức trong doanh nghiệp Nhà nước và Hội nghị cán bộ công chức trong cơ quan hành chính sự nghiệp đạt được những kết quả tốt. Tuy nhiên tiến độ tổ chức cũng như nội dung tổ chức tại một số đơn vị còn chậm, mang tính hình thức và nguyên nhân chính là sự phối hợp trong việc tổ chức Đại hội công nhân viên chức và Hội nghị cán bộ công chức giữa chính quyền và công đoàn chưa chặt chẽ, thủ trưởng các đơn vị chưa coi đây là trách nhiệm của mình trong việc thực hiện pháp luật của Nhà nước.

Nhằm tổ chức Đại hội cán bộ viên chức, Hội nghị cán bộ công chức năm 2001 đúng quy định tại Nghị định 71/1998/NĐ-CP ngày 08/09/1998 của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 09/1998/TTLT-TCCP-TLĐLĐ ngày 04/12/1998 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn tổ chức và nội dung Hội nghị cán bộ công chức trong cơ quan; Luật doanh nghiệp Nhà nước, Nghị định 07/1999/NĐ-CP ngày 13/2/1999 của Chính phủ ban hành quy chế thực hiện Dân chủ trong Doanh nghiệp Nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các sở, ban, ngành có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Công đoàn cùng cấp để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Ban chấp hành công đoàn cơ sở chuẩn bị nội dung để tiến hành tổ chức Đại hội công nhân viên chức và Hội nghị cán bộ công chức năm 2001.

2. Xét tình hình thực tế của địa phương, Hội nghị cán bộ công chức được tiến hành trong tháng 1/2001. Đại hội công nhân viên chức hoàn thành trong quý 1/2001. Một số trường hợp đăc biệt do tình hình sản xuất kinh doanh không tổ chức được Đại hội trong quý 1/2001 phải có văn bản báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh và UBND tỉnh.

3. Nội dung Hội nghị cán bộ công chức căn cứ theo hướng dẫn số 31/HD-LĐLĐ ngày 09/10/2000. Nội dung Đại hội công nhân viên chức căn cứ theo hướng dẫn số 36/HD-LĐLĐ ngày 16/12/1999 của Liên đoàn Lao động tỉnh.

4. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh cung cấp các tài liệu có liên quan đến các cơ quan, đơn vị và Ban chấp hành công đoàn cơ sở, đồng thời tiếp tục hướng dẫn việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức và Đại hội công nhân viên chức năm 2001 trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện có những vấn đề phát sinh phải thông báo và có ý kiến đề nghị với UBND tỉnh xem xét chỉ đạo.

5. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có trách nhiệm triển khai thực hiện theo tinh thần chỉ thị này và báo cáo kết quả thực hiện về Liên đoàn Lao động tỉnh, UBND tỉnh sau 10 ngày theo quy định thời gian nêu tại điểm 2 của chỉ thị này./.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Nhân