Sign In

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc ban hành bảng khung giá chun tối thiểu các loại đất đ tính

thuế chuyển quyền sử dụng đất, thu tiền khi giao đất, cho thuê đất,

tính giá trị tài sản khi giao đất, bồi thường thiệt hại

v đất khi thu hi tại tỉnh Lào Cai

____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ban hành ngày 30 tháng 06 năm 1989;

Căn cứ điều 12 Luật Đất đai ban hành ngày 15 tháng 10 năm 1993;

Căn cứ Nghị định số 80/CP ngày 06 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ quy định khung giá các loại đất, Thông tư số 32/TT-LB ngày 11 tháng 04 năm 1994 của Liên Bộ Tài chính - Xây dựng – Tng cục quản lý ruộng đất và Ban vật giá Chính phủ hướng dẫn thi hành nghị định 80/CP, Quyết định số 132/HĐBT ngày 05 tháng 05 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng về phân loại đô thị;

Căn cứ tình hình thực tế địa phương và xét Tờ trình của S Tài chính - Vật giá tình Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Nay ban hành kèm theo Quyết định này Bảng khung giá chuẩn tối thiểu các loại đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai để tính thuế chuyển quyền sử dụng đất, thu tiền khi giao đất, cho thuê đất, tính giá trị tài sản khi giao đất, bồi thường thiệt hại về đất khi thu hồi.

Điều 2. Bảng khung giá này được áp dụng thống nhất khi tính giá các loại đất, vị trí đất phù hợp vi tình hình thực tế địa phương. UBND tỉnh giao cho ngành Tài chính phối hợp vi ngành thuế, xây dựng, quản lý đất đai tổ chc thực hiện việc phân loại hạng đt, loại đường phố, vị trí đất để xác định giá đất và hướng dẫn việc thi hành quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Chánh n phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn th, thủ trưởng các đơn vị lực lượng vũ trang, các cơ quan, xí nghiệp Trung ương đóng tại địa phương, Chủ tịch UBND các huyện, thị căn cứ quyết định thi hành.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Hoàng Ngọc Lâm