Sign In

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai

_________________
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

 

Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Luật đất đai ban hành ngày 14/7/1993;

Căn cứ Nghị định 87/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ về việc quy định khung giá các loại đất, Quyết định số 302/QĐ-TTg ngày 13/5/1996 về Nghị định số 17/NĐ-CP ngày 21/3/1998 của Chính phủ quy định hệ số điều chỉnh khung giá đất;

Xét đề nghị của Sở Tài chính Vật giá tại tờ trình số 456/TT-TCVG ngày 05 tháng 8 năm 2002 về việc đề nghị điều chỉnh giá các loại đất trên địa bàn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Giao sở Tài chính Vật giá chủ trì phối họp với các ngành có liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện quyết định này.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện thị xã, các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2002, các quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Bùi Quang Vinh