Sign In

CHỈ THỊ

Về tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP

ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 6 của Bộ luật Lao động về

thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

------------------------------

Bộ luật Lao động 2012 được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2013. Để thực hiện Khoản 3, Điều 63 của Bộ luật Lao động, ngày 19 tháng 6 năm 2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 60/2013/NĐ-CP quy định chi tiết về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Nghị định số 60/2013/NĐ-CP quy định nội dung quy chế dân chủ ở cơ sở và hình thức thực hiện dân chủ tại nơi làm việc ở các doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động làm việc theo hợp đồng lao động (gọi chung là doanh nghiệp); trong đó quy định rõ nhiều nội dung quan trọng và cần thiết để thực hiện tốt quy chế dân chủ tại doanh nghiệp giúp người lao động và người sử dụng lao động hiểu nhau hơn, hạn chế mâu thuẫn, tranh chấp trong quan hệ lao động nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, góp phần xây dựng doanh nghiệp hoạt động ổn định và phát triển.

Việc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã được các cấp, ban, ngành và các doanh nghiệp quan tâm thực hiện. Tuy nhiên vẫn còn một số doanh nghiệp chưa chấp hành thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật; để đảm bảo điều kiện nhằm phát huy quyền dân chủ của người lao động trong việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, sau khi thống nhất với Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ thị như sau:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh:

a) Chủ trì, xây dựng kế hoạch, chương trình và nội dung tuyên truyền phổ biến Nghị định số 60/2013/NĐ-CP đến người sử dụng lao động, người lao động để nâng cao nhận thức và hiểu biết về quyền, nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động. Nội dung tuyên truyền cần được xây dựng phù hợp với từng đối tượng;

b) Chủ trì tổ chức triển khai và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ đến người sử dụng lao động; hướng dẫn, chỉ đạo các doanh nghiệp tổ chức đối thoại định kỳ ít nhất 03 tháng một lần, đảm bảo thời gian 12 tháng tổ chức hội nghị người lao động một lần;

c) Chủ trì phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh và các cơ quan có liên quan định kỳ tổ chức giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định và đề xuất khen thưởng những trường hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Thực hiện thanh tra, kiểm tra pháp luật lao động và kiên quyết xử lý đối với những trường hợp cố tình không thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định;

d) Chủ trì, theo dõi, đôn đốc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị này; chịu trách nhiệm báo cáo định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại doanh nghiệp.

2. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh:

a) Tổ chức tuyên truyền sâu rộng và xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ tới các cấp công đoàn, người lao động và công đoàn cơ sở trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

b) Chỉ đạo Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hàng năm tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng đối thoại, giải quyết tranh chấp lao động cho ban chấp hành công đoàn cơ sở, các thành viên đại diện tập thể tham gia đối thoại định kỳ tại các doanh nghiệp;

c) Đôn đốc, kiểm tra liên đoàn lao động các huyện, thành phố; công đoàn ngành; Công đoàn các khu công nghiệp; công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp về việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Hàng quý xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra công đoàn cơ sở trong việc giám sát thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong các doanh nghiệp;

d) Tham gia với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan chức năng trong công tác thanh tra, kiểm tra pháp luật lao động và quy chế dân chủ trong các doanh nghiệp;

e) Định kỳ hàng quý, 06 tháng, năm thông báo tình hình thực hiện Chỉ thị cho cơ quan thường trực là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Đề nghị Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - chi nhánh Vũng Tàu; Liên minh Hợp tác xã, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh:

a) Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nội dung của Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở tại nơi làm việc và các văn bản pháp luật có liên quan đến thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở các doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động làm việc theo hợp đồng lao động thuộc phạm vi quản lý. Tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của tổ chức tập thể, cá nhân theo quy định của pháp luật, nhất là việc kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của doanh nghiệp, tránh hình thức, phô trương;

b) Tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng và sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức đoàn thể trong triển khai, thực hiện Nghị định; phát huy quyền làm chủ tập thể của người lao động trong việc thực hành dân chủ; xây dựng phương thức làm việc theo hướng dân chủ, công khai;

c) Định kỳ hàng quý, 06 tháng, năm gửi báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị cho cơ quan thường trực là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh;

d) Khi phát hiện những trường hợp vi phạm các quy định về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc cần thông báo kịp thời cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa- Vũng Tàu:

a) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền phổ biến Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp;

b) Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thời lượng tuyên truyền về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Nêu những gương điển hình tại những nơi doanh nghiệp thực hiện tốt, phê phán những doanh nghiệp vi phạm không chấp hành việc thực hiện các quy định của pháp luật...

c) Định kỳ hàng quý, 06 tháng, năm gửi báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị cho cơ quan thường trực là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch.

Tuyên truyền Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ bằng panô, áp phích trên các tuyến đường vào khu công nghiệp.

6. Sở Tài chính tỉnh:

Hướng dẫn các doanh nghiệp do Nhà nước là chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện việc giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động công khai tài chính theo quy định.

7. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:

a) Tăng cường chỉ đạo phối hợp với các cơ quan, đoàn thể ở địa phương xây dựng kế hoạch triển khai tuyên truyền và thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn quản lý; hướng dẫn xây dựng quy chế dân chủ cơ sở, quy chế đối thoại tại nơi làm việc, quy chế tổ chức hội nghị người lao động; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý;

b) Thực hiện báo cáo định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm về tình hình thực hiện Chỉ thị này về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh;

c) Kịp thời khen thưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực, có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện tốt quy định về quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc ở địa phương.

8. Các doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (gọi chung là doanh nghiệp):

a) Xây dựng và thực hiện công khai minh bạch quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động; tôn trọng, bảo đảm các quyền dân chủ của người lao động tại nơi làm việc. Thường xuyên rà soát quy chế, quy định, thực hiện công khai quy chế đến người lao động;

b) Ban hành quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc và tổ chức đối thoại định kỳ ít nhất 03 tháng một lần để trao đổi, thảo luận các nội dung quy định đã được đề ra trong quy chế; khoảng cách giữa hai lần đối thoại định kỳ liền kề tối đa không quá 90 ngày;

c) Ban hành quy chế tổ chức hội nghị người lao động, đảm bảo thực hiện tổ chức hội nghị người lao động đúng nội dung và thời gian ít nhất 12 tháng một lần (đối với doanh nghiệp Nhà nước phải tiến hành bầu Ban thanh tra nhân dân);

d) Người sử dụng lao động có trách nhiệm niêm yết công khai biên bản cuộc đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp, phòng, ban, phân xưởng, đội sản xuất và đăng tải trên hệ thống truyền thanh, thông tin nội bộ hoặc trang thông tin điện tử của doanh nghiệp.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lê Thanh Dũng