Sign In

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU

V/v Phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính theo mô hình "một cửa"
của Sở Thương mại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

_________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/06/1994.

Căn cứ Nghị quyết số 38/CP ngày 04/05/1994 của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 11/1999/NĐ-CP ngày 03/03/1999 của Chính phủ, Nghị định số 30/2000/NĐ-CP ngày 11/08/2000 của Chính phủ về bãi bỏ một số giấp phép và chuyển một số giấy phép thành điều kiện kinh doanh, Quyết định số 19/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ các loại giấy phép trái với qui định của Luật Doanh nghiệp và các Thông tư của Bộ Thương Mại hướng dẫn các văn bản nói trên.

Xét theo đ nghị của Giám đốc Sở Thương Mại tại công văn số 113/TM-TCHC ngày 12/12/2000 và của Thường trực Ban chỉ đạo cải cách hành chính tnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính theo mô hình "một cửa" đề án số 114/ĐA-STM ngày 12/12/2000 của Sở Thương Mại.

Điều 2: Đề án này thay thế đề án số 19/ĐA-STM ngày 27/06/1998 của Sở Thương mại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2855/QĐ-UB ngày 18/11/1998.

Điu 3: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thương mại, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Nhân