Sign In

NGHỊ QUYẾT

Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2015

____________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Sau khi xem xét Báo cáo số 96/BC-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và ước năm 2015, Tờ trình 69/TTr-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2015; Báo cáo thẩm tra số 54/BC-KTNS ngày 13 tháng 7 năm 2015 của Ban Kinh tế-Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua các giải pháp điều hành ngân sách do dự kiến giảm thu ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2015 như đề nghị tại Tờ trình 69/TTr-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2015, như sau:

1. Tăng thu ngân sách ngân sách địa phương: 1.168,1 tỷ đồng. Trong đó:

- Trung ương bổ sung dự án đường 991B năm 2015: 800,0 tỷ đồng.

- Ngân sách thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ xây dựng Trường Trung học Cơ sở Côn Đảo là: 30,0 tỷ đồng.

- Thu vay vốn tín dụng ưu đãi: 100,0 tỷ đồng.

- Trung ương bổ sung giảm thu ngân sách năm 2014: 25,2 tỷ đồng.

- Thu vay vốn Kho bạc Trung ương: 200,0 tỷ đồng.

- Thu tiền bán cây đước: 12,9 tỷ đồng.

2. Tăng chi ngân sách ngân sách địa phương: 1.168,1 tỷ đồng.

Trong đó: Bổ sung chi đầu tư phát triển là: 1.168,1 tỷ đồng. Gồm:

- Chi dự án đường 991B năm 2015: 800,0 tỷ đồng.

- Chi từ nguồn ngân sách thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ xây dựng Trường Trung học Cơ sở Côn Đảo là: 30,0 tỷ đồng.

- Chi từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi là: 100,0 tỷ đồng.

- Chi mua sắm thiết bị bệnh viện Bà Rịa: 200,0 tỷ đồng.

- Chi bù giảm thu cho ngân sách cấp huyện và chi đầu tư từ nguồn bán cây đước: 38,1 tỷ đồng.

Điều 3. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai các giải pháp điều hành ngân sách địa phương thực hiện cân đối nguồn vốn và quyết định việc phân bổ chi tiết, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2015 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Khoá V, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Hồng Lĩnh