• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 12/04/2016
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Số: 851/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 12 tháng 4 năm 2016

QUYỂT ĐỊNH

Về việc bãi bỏ văn bản Quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

thuộc lĩnh vực ngành Công Thương

____________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đông nhân dân, Uy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 29/TTr-SCT ngày 04 tháng 4 năm 2016 về việc bãi bỏ văn bản,

 

QUYT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ nội dung 03 văn bản QPPL và 03 văn bản cá biệt do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành thuộc lĩnh vực Ngành Công Thương, cụ thể như sau:

1. Bãi bỏ 03 văn bản quy phạm pháp luật:

- Chỉ thị số 72/2000/CT-UB ngày 27/12/2000 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/2000/CT-TTg ngày 28/9/2000 của Thủ tướng Chính phủ về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Chỉ thị số 47/2001/CT-UBND ngày 03/12/2001 về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trong tình hình hiện nay.

Lý do: Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

- Chỉ thị số 07/2009/CT-UBND ngày 24/02/2009 về việc tăng cường công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa — Vũng Tàu.

Lý do: Căn cứ pháp lý để ban hành chỉ thị là Pháp lệnh Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Nghị định số 55/2008/NĐ-CP ngày 24/4/2008 đã được thay thê bởi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Nghị định 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011.

2. Bãi bỏ 03 văn bản cá biệt:

- Chỉ thị số 20/CT-UBT ngày 28/3/1998 về việc tiếp tục triển khai dán tem hàng nhập khẩu.

- Chỉ thị số 67/CT-UBT ngày 14/9/1998 về việc tiếp tục triển khai dán tem 02 mặt hàng nhập khẩu.

Lý do: Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

- Quyết định số 10846/QĐ-UB ngày 17/12/2001 về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Lý do: Đã được thay thế bằng Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 24/4/2015 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết đinh này./.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Thành Long

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.