• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 25/12/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 31/12/2010
HĐND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Số: 16/2010/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vũng Tàu, ngày 15 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009

_____________________

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

KHÓA IV KỲ HỌP THỨ 15

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 99/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009; Báo cáo thẩm tra số 85/BC-KTNS ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2009 với các chỉ tiêu:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước                :  42.508,302 tỷ đồng.

2. Thu ngân sách địa phương được hưởng:   11.424,925 tỷ đồng.

Trong đó:

+ Thu ngân sách cấp tỉnh                          :    8.008,508 tỷ đồng.

+ Thu ngân sách cấp huyện                       :    2.979,248 tỷ đồng.

+ Thu ngân sách cấp xã                            :       437,169 tỷ đồng.

3. Tổng chi ngân sách địa phương: 9.529,702 tỷ đồng. Trong đó:

+ Chi ngân sách cấp tỉnh                           :    6.911,071 tỷ đồng.

+ Chi ngân sách cấp huyện                       :    2.238,366 tỷ đồng.

+ Chi ngân sách cấp xã                             :       380,265 tỷ đồng.

4. Kết dư ngân sách địa phương: 1.895,223 tỷ đồng. Trong đó:

+ Kết dư ngân sách cấp tỉnh                      :    1.097,437 tỷ đồng.

+ Kết dư ngân sách cấp huyện                  :       740,882 tỷ đồng.

+ Kết dư ngân sách cấp xã                        :         56,904 tỷ đồng.

Điều 2. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khoá IV, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2010 và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Thanh Bình

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.