• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/1995
UBND TỈNH VĨNH PHÚ
Số: 1091/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 27 tháng 6 năm 1995

 

 

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH

Về việc sử dụng và quản lý tiền sử dụng đất

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚ

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp ban hành ngày 21/6/1994.

Căn cứ Nghị định 89/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ về Thông tư 02/TC-TCT ngày 04/01/1995 của Bộ tài chính về việc thu tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính.

Căn cứ Nghị quyết UBND tỉnh tại phiên họp ngày 14/6/1995.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nguồn thu tiền sử dụng đất được nộp toàn bộ vào ngân sách tại kho bạc Nhà nước do ngành thuế tổ chức thu theo quy định hiện hành sau khi trích nộp ngân sách Nhà nước 30%, còn lại 70% thuộc ngân sách địa phương được điều tiết như sau:

- Giữ lại 10% tại ngân sách tỉnh (trong đó 7% tiết kiệm xây dựng cơ bản) để điều tiết hỗ trợ cho các huyện khó khăn do quá ít nguồn thu tiền sử dụng đất theo từng dự án cụ thể do Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định.

Điều 2: Nguồn thu tiền sử dụng đất được sử dụng để đầu tư, hoặc hỗ trợ đầu tư cho các loại công trình theo thứ tự ưu tiên: Đường giao thông, điện, thuỷ lợi, chương trình nước sạch, thông tin liên lạc, trường học, cơ sở y tế, cải tạo đất.

- Căn cứ vào yêu cầu cụ thể của địa phương mình, vào nguồn tiền sử dụng đất thực tế đã nộp vào kho bạc, Chủ tịch UBND huyện, thành, thị lập kế hoạch đầu tư hoặc hỗ trợ đầu tư cho các công trình của xã hoặc của huyện trình Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định.

Điều 3: Quản lý nguồn thu tiền sử dụng đất.

Căn cứ vào trình tự lập kế hoạch đầu tư, cấp phát và quyết toán các dự án đầu tư hoặc hỗ trợ đầu tư bằng nguồn thu tiền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 552/QĐ-UB ngày 21/5/1995 và Quyết định số 308/QĐ-UB ngày 30/3/1994 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phú.

Điều 4: Tổ chức thực hiện:

1. Quyết định này được thực hiện trong phạm vi tỉnh Vĩnh Phú kể từ ngày 01 tháng 01 năm 1995.

Những văn bản trước đây trái với Quyết định này đều được bãi bỏ.

2. Những cá nhân, cơ quan nào cố tình làm trái gây thất thoát nguồn thu, thì tuỳ theo mức độ nặng nhẹ sẽ bị xử lý về hành chính, bồi hoàn về kinh tế hoặc truy cứu trách nhiệm trước pháp luật.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, các ngành các cấp phản ánh kịp thời tới Uỷ ban kế hoạch tỉnh, để nghiên cứu và tập hợp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi bổ sung.

Điều 5: Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành thị căn cứ Quyết định thực hiện./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Lâm

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.