• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 16/07/2001
Số: 13/2001/NQ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Trung Ương, ngày 16 tháng 7 năm 2001

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm chức vụ chủ tịch HĐND và thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND

thành phố Hà Nội của ông Trần Văn Tuấn  khóa XII - kỳ họp thứ 5

(Từ ngày 16 đến ngày 18/7/2001)

__________________________________

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ vào điều 28 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ vào điều 11 Pháp lệnh về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của HĐND và UBND ở mỗi cấp;

Căn cứ vào điều 6 và điều 58 Quy chế hoạt động của HĐND các cấp;

Căn cứ tờ trình số 76 TTr/TT ngày 16/7/2001 của Thường trực HĐND Thành phố;

Xét đơn đề nghị của ông Trần Văn Tuấn, Chủ tịch HĐND Thành phố khóa XII;

QUYẾT NGHỊ:

Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội của ông Trần Văn Tuấn do đảm nhiệm công tác khác.

Nghị quyết này đã được HĐND Thành phố thông qua tại kỳ họp thứ 5 - ngày 16 tháng 7 năm 2001

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.