• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 27/01/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2017
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Số: 04/2012/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 17 tháng 1 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 58/2010/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh

về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách thuộc

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ ổn định ngân sách 2011-2015

_____________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V kỳ họp thứ 3 về phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách năm 2012;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 33/STC-NS ngày 06 tháng 01 năm 2012 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 58/2010/QĐ-UBNĐ ngày 27 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ sung quy định về tỷ lệ điều tiết nguồn thu của các doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa, như sau:

Kể từ năm ngân sách 2012 thực hiện điều tiết cho ngân sách cấp tỉnh được hưởng 100% phần ngân sách trung ương điều tiết cho địa phương các khoản thu của các doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa chuyển từ thành phần kinh tế nhà nước sang thành phần kinh tế ngoài quốc doanh (bao gồm cả các doanh nghiệp nhà nước đã thực hiện cổ phần hóa trong năm 2011 có phát sinh thu từ năm 2012 trở đi).

Điểu 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Kho bạc tỉnh, Cục thuế tỉnh và các đơn vị có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điểu 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Quy định tại Điều 1 của Quyết định này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Kho bạc tỉnh, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Hồ Văn Niên

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.